STADGAR

Swedish Eventing ideell förening
med hemort i Örebro kommun.
Bildad den 29 april 2015
Stadgarna fastställda av årsmöte den 18 mars 2018

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen skall stödja följande idrotter: Ridsport – Fälttävlan
Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet med särskild målsättning att:

  • Verka för att utveckla svensk fälttävlan genom att stötta och samverka med sportens aktörer.
  • Verka för att lyfta fram hästägare inom svensk fälttävlan
  • Verka för samverkan med svensk avel inriktad mot fälttävlan
  • Verka för ökad samsyn inom svensk fälttävlan
  • Främja övrig verksamhet för sportens bästa.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Används extra årsmöte så ska det vara minst 6 (sex) månader mellan dessa möten.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem i föreningen som styrelsen.

7 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, även extra gäller, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Används extra årsmöte så ska det vara minst 6 (sex) månader mellan dessa möten.
I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens kvarvarande tillgångar tillfalla Svenska Ridsportförbundets Fälttävlanskommitté

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap
Juridisk person betalar som fullvärdig medlem i avgift 2.000 kr per år om inte årsmötet beslutar annat. För stödjande medlemskap är avgiften 500 kr.
Fysisk person betalar som fullvärdig medlem i avgift 500 kr per år om inte årsmötet beslutar annat. För stödjande medlemskap är avgiften 100 kr.
Endast fullvärdiga medlemmar kan rösta på årsmötet. Även stödjande medlemmar kan lägga förslag till årsmötet men inte påkalla stadgeändring eller lägga förslag om upplösning av Swedish Eventing ideell förening.

9 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Återbetalning av redan inbetald medlemsavgift sker ej.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör med automatik. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

10 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

11 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna, per e-post eller genom anslag på www.swedisheventing.se. Där skall också dagordning finnas tillhanda senast två veckor innan årsmöte. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, ev. revisorers berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

12 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

13 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Fullvärdig medlem som har betalat medlemsavgift senast 30 kalenderdagar innan årsmötet och senast dagen för årsmötet har fyllt 16 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Juridisk person ska innan mötet påbörjande inlämna fullmakt.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

14 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

15 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;
b) ledamöter i styrelsen för en tid av 4 eller 2 år;
c) suppleanter, om tillämpligt, i styrelsen med för dem en lämplig tid av längst tid av 2 år;
d) 1 revisor, suppleant kan väljas, för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 3-4 ledamöter i valberedningen, om valberedning finns, för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) Ombud om sådan behövs
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

16 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet genom hemsida www.swedisheventing.se Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

VALBEREDNINGEN

17 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen, om sådan finns, består av ordförande och två-tre övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen ska också vart år utvärdera den sittande styrelsen.
Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

18 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

19 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och två-sex övriga ledamöter samt noll-fyra suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

20 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen ska också ha en god dialog med SvRF Fälttävlanskommittés ordförande och Förbundskaptenen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• verka för föreningens ändamål,
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
• se till att fattade beslut har verkställts,
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts- organisationer m.fl,
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

21 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Minst 4 styrelsemöten skall hållas under året. Preliminära datum för dessa ska finnas från januari.
Mötena skall ha följande huvudpunkter:
1. Årsredovisning; februari, senast innan årsmötet.
2. Strategi; maj-juni
3. Verksamhetsplan; augusti-september
4. Fastställande av budget med utgångspunkt från Verksamhetsplanen; november-december.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

22 § Överlåtelse av beslutanderätten
En enig styrelse får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

23 § Styrelsens ersättning
Styrelsen har rätt till ersättning för:
Utlägg i samband med styrelsemöten.
Biljetter till ett fälttävlansarrangemang i världen. Resor, kost och logi ingår inte. Däremot utgår ett resebidrag med 2.000 kr. Detta bidrag ska revideras vart 5e år.
Medlemskap i föreningen ingår som fullvärdig medlem som ersättning för styrelsearbete året efter utfört arbete.
Denna ersättningsparagraf gäller under föreningens första fem år.
Örebro 2016-02-27