Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till 2017 årsstämma för Swedish Eventing verksamhetsår 2016

Stämman kommer att hållas den 11 februari 2017 kl 16.30 i Flyinge, Gastro Gaspari.

Du anmäla dig via vår emailadress; info@swedisheventing.se Vid anmälan ange att det gäller anmälan till årsstämma. Anmälan senast den 7 februari 2017.

Tänk på att du måste vara betalande medlem 30 dagar före stämman för att vara röstberättigad.

Kallelse till stämman annonseras bara på Swedish Eventings hemsida.

Komplett dagordning och handlingar kommer att senast läggas ut den 5 februari. Vi vill dock meddela att förslag till ändrade stadgar kommer att föreläggas stämman. Ett förslag som godkändes av föregående års stämma och som nu skall konfirmeras för att bli gällande. Den viktigaste ändringen är att ta bort uppdraget för styrelsens att granska medlemsansökningar innan man får bli medlem. Om man vill vara medlem så skall man naturligtvis få bli det utan prövning av föreningens styrelse.
Dagordning för årsstämma 2017 kommer bl.a. att innehålla nedanstående punkter:

  • Upprättande av röstlängd
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av justerare
  • Verksamhetsrapport och ekonomisk redogörelse för verksamhetsår 2016
  • Internrevisorns rapport och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av styrelse och dess ordförande
  • Val av valberedning
  • Val av revisorer
  • Ändring av stadgarna
  • Diskussion och beslut kring 2017 års verksamhetsplan och budget

 

Välkomna!
Styrelsen